تبلیغات
دختر ایرونی - شعری زیبا از وحشی بافقی
سه شنبه 11 اسفند 1388

شعری زیبا از وحشی بافقی

   نوشته شده توسط: مسعود سلیمانی    

ای گل تازه كه بویی زوفا نیسـت تــو را
    خبـر از سرزنـش خـار جـفا نیسـت تــو را
         رحم بر بلبـل بی برگ نوا نیسـت تــو را
            التفاتــی به اسیـران بـلا نیسـت تــو را
                ما اسیر غم و اصـلا غم ما نیسـت تــو را
                    با اسیر غم خود رحـم چـرا نیسـت تــو را


فارغ از عاشــق غمنـاك نمی بایـد بــود


جان من این همـه بی بـاك نمی بایـد بـود


همچو گل چند به روی همه خنــدان باشــی
    همره غیـر بـه گـل گشت گلستـان باشــی
        هر زمـان با دگری دست به گریبان باشــی
             زان بیندیـش كـه از كـرده پشیمـان باشــی
                 جمــع با جمــع نباشـنـد و پریشـان باشــی
                     یـاد حیـرانــی ما آری و حیـران باشــی


مـا نباشیــم كه باشد كه جفای تو كشــد


به جفا سـازد و صـد جـور برای تـو كشــد


    شـب به كاشانــه اغیار نمی بـاید بــود
        غیــر را شمــع شـب تــار نمی باید بـود
             همه جا با همه كس یـار نمی بـاید بــود
                یــار اغیار دل آزار نمی باید بـود
                    تشنـــه خـون مــن زار نمی بـاید بــود
                        تا به این مرتبه خونخـوار نمی باید بـود


من اگر كشتـه شـوم باعث بد نامی توســت


موجــب شهـرت بی باكـی و خود كامـی توست


    دیگـری جز تو مرا این همـه آزار نكــرد
        آنچه كردی تو به من هیـچ ستمكـار نكــرد
            هیچ سنگیـن دل بیدادگــر این كار نكـرد
                این ستم ها دیگـری با مـن بیمـار نكــرد


    گـر از آزردن من هســت غرض مــردن مــن


مـــردم آزار مكـــش از پـی آزردن مـــن


    جان من سنگ دلی دل به تو دادن غلـط است
         بر سر راه تو چـون خـاك فتـادن غلـط است
             چشم امیــد به روی تو گشــادن غلـط است
                 روی پر گــرد به راه تو نهـادن غلـط است
                     رفتــن اولاسـت زكـوی تو فتادن غلـط است
                         جـان شیریــن به وفـای تو دادن غلـط است


تو نه آنـی كه غــم عاشــق زارت باشــم


چـون شود خـاك بر آن خـاك غبارت باشم


    مدتی هسـت كه حیرانـم و تدبیـری نیســت
        عاشـق بی سر و سامانــم و تدبیــری نیست
              از غمت سر به گریبانم و تدبیـری نیســت
                  خون دل رفتـه زدامانــم و تدبیــری نیست
                      از جفای تو بدینسانـم و تدبیـری نیســت
                          چـه توان كـرد پشیمانـم و تدبیــری نیست

شرح درماندگـی خـود به كه تقریــر كنـم


عاجـزم چــاره من چیست چـه تدبیــر کنم 

    نخـل نوخیــز گلستـان جهان بسیــار است
         گل این باغ بسی سرو روان بسیـــار است
              جان من همچو تو غارتگر جان بسیــار است
                  تـرك زریـــن کمر مــوی میــان بسیـــار است
                       با لب همچـو شكـر تنگ دهان بسیــار است
                             نه كه غیرازتو جوان نیست جوان بسیار است


دیگـری این همه بیـداد به عاشـق نكنــد


قصـــد آزردن یـاران مـوافـــق نـكنـــد


    مدتی شـد كــه در آزارم و می دانــی تو
        به كمنــد تـو گـرفتـارم و می دانــی تو
             از غم عشـق تــو بیمارم و می دانــی تو
                 داغ عشق تو به جـان دارم و می دانــی تو
                     خـون دل از مژه می بارم و می دانــی تو
                          از بـرای تـو چنیـن زارم و می دانــی تو


از زبــان تـو حـدیثــی نشنـودم هرگــز


از تــو شرمنــده یك حـرف نبـودم هرگــز


    مكـن آن نـو ع كـه آزرده شــوم از خویــت
         دسـت بـر دل نهــم و پا بكشـم از كویــت
                 گوشه ای گیــرم و من بعد نیایـم من سویــت
                      نكنـــم بــار دگــر یـاد قد دل جویــت
                           دیــده پـوشــم زتمـاشــای رخ نیكویــت
                                 سخنـی گویــم و شرمنـده شــوم از رویــت


بشنو پند و مكـن قصــد دل آزرده خویــش


ورنه بسیار پشیمـان شوی از كـرده خویــش


    چند صبــح آیـم از خــاك درت شــام روم
         از سـر كـوی تو خـود كـام به نـاكـــام روم
               صـد دعــا گـویـم آزرده به دشنــام روم
                   از پی ات آیـم و بــا مـن نشــوی رام روم
                         دور دور از تـو من تیـره سرانجــام روم
                              نبود زهـره كه همـراه تـو یـك گــام روم


كس چرا این همه سنگین دل بد خـو باشــد
جان مـن ایـن روشی نیسـت كه نیكـو باشــد


از چه با من نشوی یـار چـه می پرهیــزی
    یـار شــو بـا من بیمـار چـه می پرهیـزی
         چیسـت مانــع زمـن زار چـه می پرهیــزی
              بگشــای لــعل شكـر بـار چـه می پرهیـزی
                  حرف زن ای بت خونخـوار چـه می پرهیــزی
                      نه حدیثــی كنـی از یـار چـه می پرهیـزی


كه تـو را گفـت به ارباب وفا حـرف نـزن


چین بر ابرو زن و یك بار به ما حرف نـزن


درد مــن كشتــه شمشیــر بلا می دانـــد
    ســوز مـن سـوختـــه داغ جفـا می دانــد
         مسكنــم ساكــن صحــرای فنا می دانـــد
               همــه كس حـال من بی سر و پـا می دانــد
                    پاك بـازم همه كس طور مرا می دانـــد
                         عاشقـی همچـو نیست خـدا می دانــد


چاره من كـن مگــزار كه بیچــاره شــوم


سـر خـود گیـرم از كـوی تـو آواره شــوم


از سر كـوی تو با دیـــده تر خواهم رفت
    چهـره آلـوده به خوناب جگـر خواهـم رفـت
          تا نظر می كنی از پیش نظـــر خواهم رفت
               گـر نرفتـم زدرت شــام سحـر خواهـم رفـت
                    نه كه این بار چو هر بار دگر خواهم رفت
                        نیسـت بـاز آمدنـم باز اگـر خواهـم رفـت


چنــد در كـوی تو با خـاك برابـر باشـم


چنــد پامـال جفــای تـو ستمگــر باشــم


چند پیش تو به قدر از هـمه كمتــر باشـم
    از تو چند همی بـت بد كیـش مكـدر باشــم
         می روم می روم تا به سجود بت دیگر باشـم
              باز اگر سجـده كنـم پیش تو كافـر باشــم

خود بگو كز تو كشـم ناز تغافل تا كــی


 طاقتـم نیسـت از ایـن بیـش تحمـل تا كـی


بنده دامــن نسریــن تو را بنـده شــوم
     ابتــدای خــط مشكیـن تو را بنـده شــوم
         چین بر ابرو زن كیـن تو را بنـده شــوم
              گره بر ابروی پر چیـن تو را بنـده شــوم
                   حرف ناگفتــن تسكیـن تو را بنـده شــوم
                         طــرز مهجویــی آییـن تو را بنـده شــوم


بالله زكه این قاعــده اندوختــه ای


كیسـت استـاد تو این را زكـه آموختـه ای


این همه جور كه من از پـی هم می بینــم
    زود خـود را به سـر كـوی عـدم می بینــم
         دیگران راحت و من این همه غم می بینــم
               همه كـس خـــرم و من درد سـرم می بینــم
                    لطــف بسیـار طمع دارم و كـم می بینــم
                         هستـــم آزرده بـسیـــار ستـم می بینــم


خـرده بر حـرف درشــت مـن آزرده مگیــر


حـــرف آزرده درشـت نبــود خـرده مگیــر


آنچنـان باش كه من از تو شكایـت نكنــم
     از تو قطــع طمــع لطـف و عنایـت نكنــم
          پیــش مــردم زجفــای تو حكایـت نكنــم
                 همــه جـا قصـــه درد تـو روایـت نكنــم
                           دیگر این قصــه بـی حد و نهایـت نكنــم
                                    خویــش را شهـره هر شهـر و ولایـت نكنــم


خوش كنی خاطر وحشی به نگاهی سهـل است
سوی تـو گوشـه چشمـی و نگاهـی سهـل اسـت


pcm car computer
سه شنبه 1 اسفند 1396 07:07 ق.ظ
Website Handling Appliance, or ECU.
ig
شنبه 21 بهمن 1396 01:22 ق.ظ
Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs?
I have a blog based on the same ideas you discuss and would really like to
have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
asbestos removal cost ceiling
پنجشنبه 19 بهمن 1396 07:19 ق.ظ
This could release asbestos fibers into the air.
Itamar Serpa Fernandes
دوشنبه 22 آبان 1396 08:49 ق.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless,
just wanted to say wonderful blog!
Lelio Vieira Carneiro Junior
یکشنبه 21 آبان 1396 04:05 ق.ظ
Hello, just wanted to mention, I loved this post.
It was funny. Keep on posting!
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:03 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came
to “return the favor”.I am trying to find things to
improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
How do you treat a sore Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:59 ق.ظ
Hi, i feel that i noticed you visited my site so i came
to return the want?.I'm trying to find issues to enhance
my website!I assume its ok to use a few of your ideas!!
sharitalittle.blog.fc2.com
سه شنبه 13 تیر 1396 07:47 ب.ظ
As the admin of this website is working, no uncertainty very
soon it will be renowned, due to its quality contents.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:28 ق.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's
really informative. I'm going to watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:33 ق.ظ
Quality articles or reviews is the crucial to attract the people to go to see the site, that's what this web site is providing.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 03:22 ب.ظ
I've learn several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
I surprise how so much attempt you put to make this kind of great informative site.
اباذر
پنجشنبه 24 آذر 1390 09:39 ق.ظ
09381924701
اباذر
پنجشنبه 24 آذر 1390 09:38 ق.ظ
سلام شمارت را برام ایمل کن
دختر كارون
چهارشنبه 18 خرداد 1390 12:26 ب.ظ
سلام شعر زیبایی بود
با اجازه من ازش كپی برداری كردم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر