تبلیغات
دختر ایرونی - شعری زیبا از وحشی بافقی
سه شنبه 11 اسفند 1388

شعری زیبا از وحشی بافقی

   نوشته شده توسط: مسعود سلیمانی    

ای گل تازه كه بویی زوفا نیسـت تــو را
    خبـر از سرزنـش خـار جـفا نیسـت تــو را
         رحم بر بلبـل بی برگ نوا نیسـت تــو را
            التفاتــی به اسیـران بـلا نیسـت تــو را
                ما اسیر غم و اصـلا غم ما نیسـت تــو را
                    با اسیر غم خود رحـم چـرا نیسـت تــو را


فارغ از عاشــق غمنـاك نمی بایـد بــود


جان من این همـه بی بـاك نمی بایـد بـود


همچو گل چند به روی همه خنــدان باشــی
    همره غیـر بـه گـل گشت گلستـان باشــی
        هر زمـان با دگری دست به گریبان باشــی
             زان بیندیـش كـه از كـرده پشیمـان باشــی
                 جمــع با جمــع نباشـنـد و پریشـان باشــی
                     یـاد حیـرانــی ما آری و حیـران باشــی


مـا نباشیــم كه باشد كه جفای تو كشــد


به جفا سـازد و صـد جـور برای تـو كشــد


    شـب به كاشانــه اغیار نمی بـاید بــود
        غیــر را شمــع شـب تــار نمی باید بـود
             همه جا با همه كس یـار نمی بـاید بــود
                یــار اغیار دل آزار نمی باید بـود
                    تشنـــه خـون مــن زار نمی بـاید بــود
                        تا به این مرتبه خونخـوار نمی باید بـود


من اگر كشتـه شـوم باعث بد نامی توســت


موجــب شهـرت بی باكـی و خود كامـی توست


    دیگـری جز تو مرا این همـه آزار نكــرد
        آنچه كردی تو به من هیـچ ستمكـار نكــرد
            هیچ سنگیـن دل بیدادگــر این كار نكـرد
                این ستم ها دیگـری با مـن بیمـار نكــرد


    گـر از آزردن من هســت غرض مــردن مــن


مـــردم آزار مكـــش از پـی آزردن مـــن


    جان من سنگ دلی دل به تو دادن غلـط است
         بر سر راه تو چـون خـاك فتـادن غلـط است
             چشم امیــد به روی تو گشــادن غلـط است
                 روی پر گــرد به راه تو نهـادن غلـط است
                     رفتــن اولاسـت زكـوی تو فتادن غلـط است
                         جـان شیریــن به وفـای تو دادن غلـط است


تو نه آنـی كه غــم عاشــق زارت باشــم


چـون شود خـاك بر آن خـاك غبارت باشم


    مدتی هسـت كه حیرانـم و تدبیـری نیســت
        عاشـق بی سر و سامانــم و تدبیــری نیست
              از غمت سر به گریبانم و تدبیـری نیســت
                  خون دل رفتـه زدامانــم و تدبیــری نیست
                      از جفای تو بدینسانـم و تدبیـری نیســت
                          چـه توان كـرد پشیمانـم و تدبیــری نیست

شرح درماندگـی خـود به كه تقریــر كنـم


عاجـزم چــاره من چیست چـه تدبیــر کنم 

    نخـل نوخیــز گلستـان جهان بسیــار است
         گل این باغ بسی سرو روان بسیـــار است
              جان من همچو تو غارتگر جان بسیــار است
                  تـرك زریـــن کمر مــوی میــان بسیـــار است
                       با لب همچـو شكـر تنگ دهان بسیــار است
                             نه كه غیرازتو جوان نیست جوان بسیار است


دیگـری این همه بیـداد به عاشـق نكنــد


قصـــد آزردن یـاران مـوافـــق نـكنـــد


    مدتی شـد كــه در آزارم و می دانــی تو
        به كمنــد تـو گـرفتـارم و می دانــی تو
             از غم عشـق تــو بیمارم و می دانــی تو
                 داغ عشق تو به جـان دارم و می دانــی تو
                     خـون دل از مژه می بارم و می دانــی تو
                          از بـرای تـو چنیـن زارم و می دانــی تو


از زبــان تـو حـدیثــی نشنـودم هرگــز


از تــو شرمنــده یك حـرف نبـودم هرگــز


    مكـن آن نـو ع كـه آزرده شــوم از خویــت
         دسـت بـر دل نهــم و پا بكشـم از كویــت
                 گوشه ای گیــرم و من بعد نیایـم من سویــت
                      نكنـــم بــار دگــر یـاد قد دل جویــت
                           دیــده پـوشــم زتمـاشــای رخ نیكویــت
                                 سخنـی گویــم و شرمنـده شــوم از رویــت


بشنو پند و مكـن قصــد دل آزرده خویــش


ورنه بسیار پشیمـان شوی از كـرده خویــش


    چند صبــح آیـم از خــاك درت شــام روم
         از سـر كـوی تو خـود كـام به نـاكـــام روم
               صـد دعــا گـویـم آزرده به دشنــام روم
                   از پی ات آیـم و بــا مـن نشــوی رام روم
                         دور دور از تـو من تیـره سرانجــام روم
                              نبود زهـره كه همـراه تـو یـك گــام روم


كس چرا این همه سنگین دل بد خـو باشــد
جان مـن ایـن روشی نیسـت كه نیكـو باشــد


از چه با من نشوی یـار چـه می پرهیــزی
    یـار شــو بـا من بیمـار چـه می پرهیـزی
         چیسـت مانــع زمـن زار چـه می پرهیــزی
              بگشــای لــعل شكـر بـار چـه می پرهیـزی
                  حرف زن ای بت خونخـوار چـه می پرهیــزی
                      نه حدیثــی كنـی از یـار چـه می پرهیـزی


كه تـو را گفـت به ارباب وفا حـرف نـزن


چین بر ابرو زن و یك بار به ما حرف نـزن


درد مــن كشتــه شمشیــر بلا می دانـــد
    ســوز مـن سـوختـــه داغ جفـا می دانــد
         مسكنــم ساكــن صحــرای فنا می دانـــد
               همــه كس حـال من بی سر و پـا می دانــد
                    پاك بـازم همه كس طور مرا می دانـــد
                         عاشقـی همچـو نیست خـدا می دانــد


چاره من كـن مگــزار كه بیچــاره شــوم


سـر خـود گیـرم از كـوی تـو آواره شــوم


از سر كـوی تو با دیـــده تر خواهم رفت
    چهـره آلـوده به خوناب جگـر خواهـم رفـت
          تا نظر می كنی از پیش نظـــر خواهم رفت
               گـر نرفتـم زدرت شــام سحـر خواهـم رفـت
                    نه كه این بار چو هر بار دگر خواهم رفت
                        نیسـت بـاز آمدنـم باز اگـر خواهـم رفـت


چنــد در كـوی تو با خـاك برابـر باشـم


چنــد پامـال جفــای تـو ستمگــر باشــم


چند پیش تو به قدر از هـمه كمتــر باشـم
    از تو چند همی بـت بد كیـش مكـدر باشــم
         می روم می روم تا به سجود بت دیگر باشـم
              باز اگر سجـده كنـم پیش تو كافـر باشــم

خود بگو كز تو كشـم ناز تغافل تا كــی


 طاقتـم نیسـت از ایـن بیـش تحمـل تا كـی


بنده دامــن نسریــن تو را بنـده شــوم
     ابتــدای خــط مشكیـن تو را بنـده شــوم
         چین بر ابرو زن كیـن تو را بنـده شــوم
              گره بر ابروی پر چیـن تو را بنـده شــوم
                   حرف ناگفتــن تسكیـن تو را بنـده شــوم
                         طــرز مهجویــی آییـن تو را بنـده شــوم


بالله زكه این قاعــده اندوختــه ای


كیسـت استـاد تو این را زكـه آموختـه ای


این همه جور كه من از پـی هم می بینــم
    زود خـود را به سـر كـوی عـدم می بینــم
         دیگران راحت و من این همه غم می بینــم
               همه كـس خـــرم و من درد سـرم می بینــم
                    لطــف بسیـار طمع دارم و كـم می بینــم
                         هستـــم آزرده بـسیـــار ستـم می بینــم


خـرده بر حـرف درشــت مـن آزرده مگیــر


حـــرف آزرده درشـت نبــود خـرده مگیــر


آنچنـان باش كه من از تو شكایـت نكنــم
     از تو قطــع طمــع لطـف و عنایـت نكنــم
          پیــش مــردم زجفــای تو حكایـت نكنــم
                 همــه جـا قصـــه درد تـو روایـت نكنــم
                           دیگر این قصــه بـی حد و نهایـت نكنــم
                                    خویــش را شهـره هر شهـر و ولایـت نكنــم


خوش كنی خاطر وحشی به نگاهی سهـل است
سوی تـو گوشـه چشمـی و نگاهـی سهـل اسـت


לופטים
سه شنبه 12 شهریور 1398 09:36 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during first minutes a villa for rent by city, several different rooms lofts and villas.
Be afraid of the wonderful pictures and knowledge that the site has to make available
you. The site is a center for you all the ads within the field,
bachelorette party? Spend playtime with an associate who leaves Israel?
Regardless of the the explanation you need to
rent a villa for a forthcoming event or simply a gaggle recreation suited to any age.

The site is also the middle of rooms by the hour, which is definitely another subject,
for lovers who want a lavish room equipped for discreet entertainment which has a spouse or
lover. Regardless of you are interested in, the 0LOFT website is really a search for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel,
North South and Gush Dan.
FateGrand Order Saint Quartz
دوشنبه 11 شهریور 1398 01:44 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever
run into any problems of plagorism or copyright infringement?
My blog has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it
up all over the web without my permission. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I'd truly
appreciate it.
Maple Story M Mesos
دوشنبه 11 شهریور 1398 10:43 ق.ظ
Quality articles or reviews is the main to interest the visitors to go to see the web page, that's what this
web site is providing.
site
دوشنبه 4 شهریور 1398 10:03 ب.ظ
Quality content is the key to attract the people to visit the
website, that's what this web page is providing.
https://00-tv.com
دوشنبه 4 شهریور 1398 07:08 ب.ظ
It is appropriate time to make a few plans for the longer
term and it is time to be happy. I've learn this post and if I could
I desire to counsel you few interesting things or suggestions.
Maybe you could write next articles relating to this article.
I want to learn even more things approximately it!
נערות ליווי במרכז
شنبه 2 شهریور 1398 07:06 ب.ظ
"We need to build to another crescendo, cheri,"
he said. "And we can have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, along with the soft skin of his hard cock against my
sex was having its intended effect. I became feeling a stronger arousal now as
I felt his cock slide between my sensitive lips. I felt the top of his cock push
agonizingly at the entrance of my pussy, and I desired him to thrust
into me hard. Instead he pulled back and
slid his hardness back about my clit.

I became aching to obtain him inside, and I could tell that
his must push that wonderful hard cock inside me
was growing. His moans grew to check mine, and I knew the opinion of
my wet pussy lips within the head of his cock was getting an excessive amount
for of us.

"Permit the finale begin," he explained,
and hubby slid the tip of his cock inside me.


Both of us gasped because he held his cock there for a moment.
I contracted my pussy to get him further inside, and the man threw his
head back for the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and
each and every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful since it filled me, but I wanted it all inside me.
I rolled aside and rested my leg against his shoulder, and the man plunged his cock up in.
Blade and Soul Gold
شنبه 2 شهریور 1398 02:29 ق.ظ
Wow, this article is nice, my sister is analyzing such things,
so I am going to let know her.
Star Trek Fleet Commander Latinum
پنجشنبه 31 مرداد 1398 01:17 ب.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was
good. I don't know who you are but certainly you are going to a
famous blogger if you are not already ;) Cheers!
Buy Steam CD Keys
پنجشنبه 17 مرداد 1398 04:11 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like I do, simply go to see this web page
all the time as it presents feature contents, thanks
konto dla młodych ranking
یکشنبه 13 مرداد 1398 06:32 ق.ظ
If some one wants to be updated with latest
technologies after that he must be visit this website and be
up to date every day.
바카라사이트
پنجشنبه 10 مرداد 1398 05:10 ب.ظ
online blackjack
카지노사이트
پنجشنبه 10 مرداد 1398 05:10 ب.ظ
online casino
וילות להשכרה בצפון
یکشنبه 6 مرداد 1398 10:58 ب.ظ
appreciate it lots this fabulous website can be elegant as well as laid-back
صیانة غسالات شارب فى مصر
سه شنبه 1 مرداد 1398 06:15 ق.ظ
Hi there mates, nice paragraph and fastidious urging commented here, I am truly enjoying by these.
sexy2call
یکشنبه 30 تیر 1398 03:07 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino. They are handsome.
Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most beautiful lips
I've seen. He or she is well built, with
incredible arms and also a chest that is different during this sweater.
We're standing ahead of each other speaking about people, what we would
like money for hard times, what we're seeking on another
person. He starts saying that he's got been rejected loads of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me,
biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for grounds right.

But figure out, would you reject me, can you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right this moment?' he was quoted saying as I recieve more detailed him and kiss him.

‘The next time don't ask, function it.' I reply.

‘I prefer the way you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my calcaneus in their leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows whatever they want. A person who won't say yes simply because I said yes. Someone who's unafraid of attempting new things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially on the subject of making new things in the sack ', I intimate ‘And Everyone loves girls that are direct, who cut through the chase, like you simply did. To become
honest, it really is a huge turn on.
צימר
چهارشنبه 26 تیر 1398 08:09 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region,
find during first minutes a villa for rental by city, a range of
rooms lofts and villas. Be astounded by the wonderful pictures and knowledge
that the site has to present you. The site is a center for you all the ads in the field, bachelorette party?

Have fun with a pal who leaves Israel? No matter what the main reason you should rent a
villa for a potential event or just an organization recreation made for any age.
The website is also the middle of rooms from the hour,
which is already another subject, for lovers who want a deluxe
room equipped for discreet entertainment which
has a spouse or lover. Regardless of what you are searching for,
the 0LOFT website produces a look for you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel,
North South and Gush Dan.
صیانة غسالة اتوماتیك اریستون
چهارشنبه 26 تیر 1398 07:15 ق.ظ
My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be just what I'm looking for.
Do you offer guest writers to write content in your case?
I wouldn't mind writing a post or elaborating on some of the subjects you write about here.
Again, awesome web log!
וילות באילת
سه شنبه 25 تیر 1398 05:07 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find during
first minutes a villa rented by city, a range of rooms lofts and villas.

Be impressed by the wonderful pictures and data that they have to
make available you. The site is a center for all of you the ads
in the field, bachelorette party? Enjoy somebody who leaves Israel?

It doesn't matter what the explanation you will need to rent a villa for the
next event or simply a group recreation appropriate for
any age. The site is also the center of rooms from the hour, which is already another subject,
for lovers who are seeking a luxurious room equipped for discreet entertainment by using a spouse or lover.
Regardless of the you are looking at, the 0LOFT
website will make a find you to find rentals for loft villas and
rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
najlepsze Konto Internetowe
یکشنبه 23 تیر 1398 11:28 ق.ظ
I do not know whether it's just me or if everybody else encountering issues with
your website. It seems like some of the written text in your posts are running off
the screen. Can someone else please comment and let me know if this
is happening to them too? This may be a issue with my internet browser
because I've had this happen before. Thank you
konto bankowe dla firm Ranking
شنبه 22 تیر 1398 10:44 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if everyone else encountering issues with your site.
It seems like some of the text within your posts are running off the
screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them
as well? This may be a issue with my internet browser because I've had this happen before.
Thanks
konta firmowe
شنبه 22 تیر 1398 04:44 ب.ظ
I think the admin of this web page is in fact working hard
in favor of his website, because here every stuff is quality based data.
click here
سه شنبه 18 تیر 1398 10:07 ق.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this web site before but after looking at many of the
posts I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely delighted I came across it and I'll be bookmarking it and checking
back often!
נערת ליווי ברמת גן
شنبه 15 تیر 1398 12:17 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino. He's handsome.
Brown hair slicked back, glasses that fit his
face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. They are
well made, with incredible arms as well as a chest
that shines within this sweater. We're standing in the front of one another discussing
our everyday life, what we want for future years, what we're looking for on another
person. He starts saying that he's got been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
believe that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good
reason right. But let me know, you wouldn't reject me,
do you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you at this time?' he was quoted saying as I get closer to him and kiss him.

‘Next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I favor the method that you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my heel bone as part of his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do that suits you girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone to know what they want. Somebody that won't say yes although I said yes. Someone who's unafraid when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt a new challenge, especially when it comes to making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And I adore ladies who are direct, who cut with the chase, like you simply did. To become
honest, this is a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב
پنجشنبه 13 تیر 1398 11:02 ب.ظ
Sexy2call Quick search and get the most recent
results Find a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region of
Israel.
נערת ליווי בבת ים
پنجشنبه 13 تیر 1398 01:44 ق.ظ
Sexy2call Quick search and acquire up to date results Look for a massage
escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. Looking for escort girls? Discrete apartments?
Make a quick search by region
שירותי ליווי חיפה
سه شنبه 11 تیر 1398 12:54 ق.ظ
Sexy2call Quick search to get the most up-to-date results Find a massage escort girl, discrete apartment or
any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region, the
most important portal in Israel for discreet apartments and escort girls, several different youth ads
that gives you service and guidance you did not know, try a search by city
and locate the dream girl for indulgence, business meeting?
Ads never include and or provide and or encourage and or imply the
provision of sexual services. The ads are subject to
each of the binding laws in the State of Israel.
נערות ליווי
سه شنبه 4 تیر 1398 12:19 ق.ظ
"We will need to build to another crescendo, cheri," he said.
"And we will have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, along with the soft skin of his
hard cock against my sex was having its intended effect.
I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive
lips. I felt your head of his cock push agonizingly at the
entrance of my pussy, and I wanted him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back as much as my
clit.

I had been aching to own him inside, and I was
able to tell that his need to push that wonderful hard cock inside me was
growing. His moans grew to enhance mine, and I knew the sensation of my wet pussy lips within the head of his cock was getting a lot of both for of
us.

"Allow finale begin," he explained, and he slid the end of
his cock inside me.

Both of us gasped because he held his cock there for your moment.

I contracted my pussy to get him further inside,
and the man threw his return for the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.

His cock felt wonderful simply because it filled me, but I
desired it inside me. I rolled aside and rested my leg against his
shoulder, and the man plunged his cock entirely in.
חדר לפי שעה בהרצליה
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:26 ق.ظ
appreciate it a lot this amazing site is usually conventional
as well as everyday
google positie
شنبه 25 خرداد 1398 01:01 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this fantastic
blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group.
Talk soon!
interesting blog
جمعه 24 خرداد 1398 07:30 ق.ظ
Fantastic goods from you, man. I've understand your
stuff previous to and you are just extremely magnificent.
I actually like what you've acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still care for to
keep it sensible. I can not wait to read much more from you.
This is really a great web site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30