تبلیغات
دختر ایرونی - شعری زیبا از وحشی بافقی
سه شنبه 11 اسفند 1388

شعری زیبا از وحشی بافقی

   نوشته شده توسط: مسعود سلیمانی    

ای گل تازه كه بویی زوفا نیسـت تــو را
    خبـر از سرزنـش خـار جـفا نیسـت تــو را
         رحم بر بلبـل بی برگ نوا نیسـت تــو را
            التفاتــی به اسیـران بـلا نیسـت تــو را
                ما اسیر غم و اصـلا غم ما نیسـت تــو را
                    با اسیر غم خود رحـم چـرا نیسـت تــو را


فارغ از عاشــق غمنـاك نمی بایـد بــود


جان من این همـه بی بـاك نمی بایـد بـود


همچو گل چند به روی همه خنــدان باشــی
    همره غیـر بـه گـل گشت گلستـان باشــی
        هر زمـان با دگری دست به گریبان باشــی
             زان بیندیـش كـه از كـرده پشیمـان باشــی
                 جمــع با جمــع نباشـنـد و پریشـان باشــی
                     یـاد حیـرانــی ما آری و حیـران باشــی


مـا نباشیــم كه باشد كه جفای تو كشــد


به جفا سـازد و صـد جـور برای تـو كشــد


    شـب به كاشانــه اغیار نمی بـاید بــود
        غیــر را شمــع شـب تــار نمی باید بـود
             همه جا با همه كس یـار نمی بـاید بــود
                یــار اغیار دل آزار نمی باید بـود
                    تشنـــه خـون مــن زار نمی بـاید بــود
                        تا به این مرتبه خونخـوار نمی باید بـود


من اگر كشتـه شـوم باعث بد نامی توســت


موجــب شهـرت بی باكـی و خود كامـی توست


    دیگـری جز تو مرا این همـه آزار نكــرد
        آنچه كردی تو به من هیـچ ستمكـار نكــرد
            هیچ سنگیـن دل بیدادگــر این كار نكـرد
                این ستم ها دیگـری با مـن بیمـار نكــرد


    گـر از آزردن من هســت غرض مــردن مــن


مـــردم آزار مكـــش از پـی آزردن مـــن


    جان من سنگ دلی دل به تو دادن غلـط است
         بر سر راه تو چـون خـاك فتـادن غلـط است
             چشم امیــد به روی تو گشــادن غلـط است
                 روی پر گــرد به راه تو نهـادن غلـط است
                     رفتــن اولاسـت زكـوی تو فتادن غلـط است
                         جـان شیریــن به وفـای تو دادن غلـط است


تو نه آنـی كه غــم عاشــق زارت باشــم


چـون شود خـاك بر آن خـاك غبارت باشم


    مدتی هسـت كه حیرانـم و تدبیـری نیســت
        عاشـق بی سر و سامانــم و تدبیــری نیست
              از غمت سر به گریبانم و تدبیـری نیســت
                  خون دل رفتـه زدامانــم و تدبیــری نیست
                      از جفای تو بدینسانـم و تدبیـری نیســت
                          چـه توان كـرد پشیمانـم و تدبیــری نیست

شرح درماندگـی خـود به كه تقریــر كنـم


عاجـزم چــاره من چیست چـه تدبیــر کنم 

    نخـل نوخیــز گلستـان جهان بسیــار است
         گل این باغ بسی سرو روان بسیـــار است
              جان من همچو تو غارتگر جان بسیــار است
                  تـرك زریـــن کمر مــوی میــان بسیـــار است
                       با لب همچـو شكـر تنگ دهان بسیــار است
                             نه كه غیرازتو جوان نیست جوان بسیار است


دیگـری این همه بیـداد به عاشـق نكنــد


قصـــد آزردن یـاران مـوافـــق نـكنـــد


    مدتی شـد كــه در آزارم و می دانــی تو
        به كمنــد تـو گـرفتـارم و می دانــی تو
             از غم عشـق تــو بیمارم و می دانــی تو
                 داغ عشق تو به جـان دارم و می دانــی تو
                     خـون دل از مژه می بارم و می دانــی تو
                          از بـرای تـو چنیـن زارم و می دانــی تو


از زبــان تـو حـدیثــی نشنـودم هرگــز


از تــو شرمنــده یك حـرف نبـودم هرگــز


    مكـن آن نـو ع كـه آزرده شــوم از خویــت
         دسـت بـر دل نهــم و پا بكشـم از كویــت
                 گوشه ای گیــرم و من بعد نیایـم من سویــت
                      نكنـــم بــار دگــر یـاد قد دل جویــت
                           دیــده پـوشــم زتمـاشــای رخ نیكویــت
                                 سخنـی گویــم و شرمنـده شــوم از رویــت


بشنو پند و مكـن قصــد دل آزرده خویــش


ورنه بسیار پشیمـان شوی از كـرده خویــش


    چند صبــح آیـم از خــاك درت شــام روم
         از سـر كـوی تو خـود كـام به نـاكـــام روم
               صـد دعــا گـویـم آزرده به دشنــام روم
                   از پی ات آیـم و بــا مـن نشــوی رام روم
                         دور دور از تـو من تیـره سرانجــام روم
                              نبود زهـره كه همـراه تـو یـك گــام روم


كس چرا این همه سنگین دل بد خـو باشــد
جان مـن ایـن روشی نیسـت كه نیكـو باشــد


از چه با من نشوی یـار چـه می پرهیــزی
    یـار شــو بـا من بیمـار چـه می پرهیـزی
         چیسـت مانــع زمـن زار چـه می پرهیــزی
              بگشــای لــعل شكـر بـار چـه می پرهیـزی
                  حرف زن ای بت خونخـوار چـه می پرهیــزی
                      نه حدیثــی كنـی از یـار چـه می پرهیـزی


كه تـو را گفـت به ارباب وفا حـرف نـزن


چین بر ابرو زن و یك بار به ما حرف نـزن


درد مــن كشتــه شمشیــر بلا می دانـــد
    ســوز مـن سـوختـــه داغ جفـا می دانــد
         مسكنــم ساكــن صحــرای فنا می دانـــد
               همــه كس حـال من بی سر و پـا می دانــد
                    پاك بـازم همه كس طور مرا می دانـــد
                         عاشقـی همچـو نیست خـدا می دانــد


چاره من كـن مگــزار كه بیچــاره شــوم


سـر خـود گیـرم از كـوی تـو آواره شــوم


از سر كـوی تو با دیـــده تر خواهم رفت
    چهـره آلـوده به خوناب جگـر خواهـم رفـت
          تا نظر می كنی از پیش نظـــر خواهم رفت
               گـر نرفتـم زدرت شــام سحـر خواهـم رفـت
                    نه كه این بار چو هر بار دگر خواهم رفت
                        نیسـت بـاز آمدنـم باز اگـر خواهـم رفـت


چنــد در كـوی تو با خـاك برابـر باشـم


چنــد پامـال جفــای تـو ستمگــر باشــم


چند پیش تو به قدر از هـمه كمتــر باشـم
    از تو چند همی بـت بد كیـش مكـدر باشــم
         می روم می روم تا به سجود بت دیگر باشـم
              باز اگر سجـده كنـم پیش تو كافـر باشــم

خود بگو كز تو كشـم ناز تغافل تا كــی


 طاقتـم نیسـت از ایـن بیـش تحمـل تا كـی


بنده دامــن نسریــن تو را بنـده شــوم
     ابتــدای خــط مشكیـن تو را بنـده شــوم
         چین بر ابرو زن كیـن تو را بنـده شــوم
              گره بر ابروی پر چیـن تو را بنـده شــوم
                   حرف ناگفتــن تسكیـن تو را بنـده شــوم
                         طــرز مهجویــی آییـن تو را بنـده شــوم


بالله زكه این قاعــده اندوختــه ای


كیسـت استـاد تو این را زكـه آموختـه ای


این همه جور كه من از پـی هم می بینــم
    زود خـود را به سـر كـوی عـدم می بینــم
         دیگران راحت و من این همه غم می بینــم
               همه كـس خـــرم و من درد سـرم می بینــم
                    لطــف بسیـار طمع دارم و كـم می بینــم
                         هستـــم آزرده بـسیـــار ستـم می بینــم


خـرده بر حـرف درشــت مـن آزرده مگیــر


حـــرف آزرده درشـت نبــود خـرده مگیــر


آنچنـان باش كه من از تو شكایـت نكنــم
     از تو قطــع طمــع لطـف و عنایـت نكنــم
          پیــش مــردم زجفــای تو حكایـت نكنــم
                 همــه جـا قصـــه درد تـو روایـت نكنــم
                           دیگر این قصــه بـی حد و نهایـت نكنــم
                                    خویــش را شهـره هر شهـر و ولایـت نكنــم


خوش كنی خاطر وحشی به نگاهی سهـل است
سوی تـو گوشـه چشمـی و نگاهـی سهـل اسـت


Archy
دوشنبه 8 مرداد 1397 04:55 ب.ظ
I blog quite often and I really thank you for your content.
Your article has really peaked my interest.
I will bookmark your site and keep checking for new information about once
a week. I opted in for your Feed as well.
jANAH Stone
یکشنبه 10 تیر 1397 02:00 ب.ظ
Υou cɑn сertainly ѕee үouг skills wіthin the work you wrіte.

The wоrld hopes fօr even more passionate writers like you ᴡho are
not afraid to mention how tuey Ƅelieve. All tһe time follow your heart.
Sivert
یکشنبه 10 تیر 1397 09:57 ق.ظ
Wonderful, ԝhɑt а web site іt is! This web sijte prvides սseful data tо us, keep it up.
Viagra Kaufen Per Nachnahme Bezahlen
یکشنبه 3 تیر 1397 04:13 ق.ظ
Excellent website. Ꮮots of useful info һere. I'm sendіng it to
a fеw buddies ans additionally sharing in delicious.
Ꭺnd naturally, thanks to youг sweat!
Fonz
سه شنبه 29 خرداد 1397 07:16 ب.ظ
Μy partner and I stumbled оveг herе Ьy a diofferent web address
аnd thoᥙght I might as ѡell check things օut.
Ι like wһat Ӏ sеe ѕⲟ now і am following you.
Look forward to checking οut yohr web page yеt again.
reese
پنجشنبه 24 خرداد 1397 09:26 ب.ظ
Ηello There. І found your blog usіng msn. Thiѕ is an extremely well written article.
I'll make sսre t᧐ bookmark it and come back to rеad morе of yоur usrful
info. Thanks f᧐r the post. I'll dеfinitely return.
Nila
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 02:31 ق.ظ
Thanks for finally riting aboout >دختر ایرونی - شعری زیبا
از وحشی بافقی <Liked it!
basement finishing ideas
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 09:31 ق.ظ
Remodeling a finished basement is costlier.
wright tree service jackson mi
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 07:15 ب.ظ
It might be time for a tree trimming.
window tinting laws
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:32 ب.ظ
Window tint is designed to adhere on to the glass.
depforce ingredients
جمعه 31 فروردین 1397 11:45 ب.ظ
Thajk youu for thhe auspicious writeup. It actuallyy
was a enjoymwnt account it. Look advancced tto morfe intrpduced afreeable fro you!
By the way, how could wwe be iin contact?
tree services in mcdonough ga
سه شنبه 28 فروردین 1397 12:37 ب.ظ
Glorioso Tree Service is a INCREDIBLE company.
Amer Aly
یکشنبه 26 فروردین 1397 01:33 ب.ظ
Wow, marvelous blog layout! Ꮋow lengthy
hzve you eᴠer been blogging for? yοu make blogging look
easy. The ԝhole glance of yоur website is fantastic, ɑs wеll
aѕ thе content material!
generische viagra super active 100mg
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:19 ق.ظ
Somebօdy necessariⅼy lend a һɑnd to make severely articles Ι would ѕtate.
This is the very first time І frequented yoսr web pagе
ɑnd sօ far? I amazed ᴡith thе analysis you made
to create thіѕ actual submit incredible.
Wonderful activity!
hardwood floor refinishing metro detroit
جمعه 17 فروردین 1397 04:38 ب.ظ
Eager about refinishing hardwood floors?
buy lumigan drops
شنبه 11 فروردین 1397 10:08 ب.ظ
It's really a nice and helpful piece of information. I'm happy that you
simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this.
Thank you for sharing.
Aly johnson
شنبه 11 فروردین 1397 01:21 ب.ظ
I used to be able to find good info from your articles.
Penis Enlargement
شنبه 11 فروردین 1397 06:47 ق.ظ
Ні tһere! I realize thiѕ is someᴡhat off-topic Ƅut I neеded
tⲟ ɑsk. Does operating а welⅼ-established website ѕuch
as yoսrs require a lot οf worқ? Ι'm compⅼetely new to operating a blog Ƅut Ӏ ԁo write in my journal
daily. I'd liкe t᧐ start a blog so I wilⅼ be aƅle to
share my օwn experience and feelings online. Ρlease lеt me know if you hаve any kind of suggestions or tips fοr brand neѡ aspiring
bloggers. Thankyou!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 09:11 ق.ظ
Ꮋi thеre, jᥙst wanted to mention, I enjoyed tһiѕ article.
Ιt was funny. Keep on posting!
pcm car computer
سه شنبه 1 اسفند 1396 07:07 ق.ظ
Website Handling Appliance, or ECU.
ig
شنبه 21 بهمن 1396 01:22 ق.ظ
Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs?
I have a blog based on the same ideas you discuss and would really like to
have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
asbestos removal cost ceiling
پنجشنبه 19 بهمن 1396 07:19 ق.ظ
This could release asbestos fibers into the air.
Itamar Serpa Fernandes
دوشنبه 22 آبان 1396 08:49 ق.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless,
just wanted to say wonderful blog!
Lelio Vieira Carneiro Junior
یکشنبه 21 آبان 1396 04:05 ق.ظ
Hello, just wanted to mention, I loved this post.
It was funny. Keep on posting!
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:03 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came
to “return the favor”.I am trying to find things to
improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
How do you treat a sore Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:59 ق.ظ
Hi, i feel that i noticed you visited my site so i came
to return the want?.I'm trying to find issues to enhance
my website!I assume its ok to use a few of your ideas!!
sharitalittle.blog.fc2.com
سه شنبه 13 تیر 1396 08:47 ب.ظ
As the admin of this website is working, no uncertainty very
soon it will be renowned, due to its quality contents.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:28 ق.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's
really informative. I'm going to watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:33 ق.ظ
Quality articles or reviews is the crucial to attract the people to go to see the site, that's what this web site is providing.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 04:22 ب.ظ
I've learn several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
I surprise how so much attempt you put to make this kind of great informative site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30